Hạt sương sớm long lanh
Đọng hạt huyền lóng lánh
Cánh vàng bay đi rồi
Còn sắc son ở lại


Nguồn: Nguyễn Duy Cường, Dấu chân biên cương (thơ & tản văn), NXB Văn học, 2018