Đêm cầu Mộng Bút buộc con thuyền
Le lói đèn tàn, ngủ chẳng yên
Nỗi giận Tử Tư bao thuở tắt?
Ầm ầm bên gối, sóng gầm lên!


Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)