Chưa có đánh giá nào
5 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2023 00:04, số lượt xem: 24
“Ai gây nên cảnh đoạn trường
Binh đao khói tiếc một đường xua quân.”