Vì đứt dây, nên gỗ mới chìm,
Bởi anh ở bạc nên em phải tìm nơi xa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004