Mưa hạ sụt sùi trên lối nhỏ
Con ve sầu hớt hải quên kêu
Em gái quê lặng buồn mắt đỏ
Ngóng trông chi nỗi nhớ qua chiều


Nguồn: Hàn Quốc Sinh, Tình trên cát, NXB Hải Phòng, 2007