Kỷ niệm: Ngày Thành Lập Mặt Trận Giải Phóng Dân Tộc (20/12/1960).
Chủ đề: Thơ dựng lên câu chuyện, nói về công cuộc Xây Dựng Và Bảo Vệ Tổ Quốc.
Được viết từ năm 2010 cho đến hôm nay.

Đã từng xem những bộ phim cổ trang thời vua chúa Việt Nam và các nước. Sau khi xem, đã để lại những cảm nghĩ sâu sắc (khi có nói lên vấn đề vua và các tướng lĩnh, hạ thần có chuyến đi thị sát, đề ra chính sách để lo cho dân, thấy được nhiều cuộc sống của người dân).