Hạnh phúc là một chiếc lá
Âm thầm nảy lộc đêm đông

Buồn đau là một chiếc lá
Rụng trong nhựa ứa mai hồng

Nhớ mong là một chiếc lá
Run vô cớ giữa lặng không

Hờn ghen là một chiếc lá
Vờ đã tắt gió trong lòng

Cô đơn là một chiếc lá
Lay lắt mãi giữa cánh đông

Tình yêu chỉ năm chiếc lá
Mà làm thành cả cơn giông.


Bài thơ này được tác giả viết khi 17-18 tuổi.

Nguồn: trang cá nhân của tác giả