Đói khổ ăn ta
Như loài sâu ăn lá

Không có bánh
Biết lấy gì chia sẻ?
Không có nhà
Lấy đâu chỗ tới lui?
Không bánh, không nhà
Không cả khách vãng lai
Thì tình yêu cũng quay lưng nốt!

Nhưng đến tình yêu cũng không có nữa
Thì ta chỉ lập loè như đom đóm ma trơi!


(Dịch từ bản tiếng Nga)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)