Mùa xuân hối hả đi ngang phố
Chưa kịp thong dong đã hội tàn
Nhà ai thấp thoáng đào đang nụ
Đã nghe hạ trắng nắng sang trang