Biết nén vào đâu nỗi nhớ này
Màu thu dịu thế mắt sao cay
Heo may run thế lòng sao bão
Có gì náo động cả ngàn mây!?