Ta mặc cả từng đồng cho kỳ thích
Chợt ngước sang nhìn người bán... giật mình!
Tay bà cụ run nhận từng bạc lẻ
Suýt nữa ta mua cả sự... vô tình!