Có phải là:
"Núi phơ phất tuyết cổng chùa tịch liêu"