Ông điên từ bữa hôm qua
Tới hôm nay nữa gọi là ba hôm.
Ngày mai trời trắng nắng trong.
Điên thêm bữa nữa tính thành năm hôm.

Mình sửa lại nội dung một chút để đọc cho vui chứ không dám có ý gì khác, nếu có gì không đúng mong mọi người bỏ qua cho.

Cảm ơn.

phôi pha