Nguyễn Thị Thu Hiền, cảm ơn em đã cho anh được sống trong một đoạn nhân sinh tuy ngắn ngủn nhưng vui vô cùng