Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/06/2021 06:15, số lượt xem: 42

Ngồi buồn tạ bóng mây trôi,
tạ con dốc nắng, chỗ ngồi năm xưa.
Tạ người một buổi tiễn đưa,
tạ ai một bóng thức vừa tàn canh.
Tạ duyên ôi, tạ thất tình,
tạ đa đoan phận, tạ lênh đênh đời.
Tạ cô đơn một kiếp tôi,
tạ bèo dạt, tạ hoa trôi cõi người.