Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/03/2021 15:31, số lượt xem: 57

Cửa đời tôi mở mãi,
mà em không bước vào!
Áng mây nay đã lại,
em bây giờ phương nao?
Lẽ nào tôi: cõi đợi,
còn em: cõi chiêm bao?
Lẽ nào: tôi đứng gọi,
còn em: đi cúi đầu?
Lẽ nào: tới cõi cuối,
chúng mình mới gặp nhau?