Lâm Hồng 林鴻 không rõ năm sinh năm mất, tự Tử Vũ 子羽, người huyện Mân, tỉnh Phúc Kiến. Năm Hồng Vũ thứ nhất, Lâm Hồng được Quận thú địa phương tiến cử đến Nam Kinh với danh nghĩa là người tài. Minh thái tổ Chu Nguyên Chương đích thân chủ trì cuộc thi đình. Lâm Hồng xuất khẩu thành thơ nên rất được lòng Thái Tổ và được phong làm Tinh viên ngoại lang bộ Lễ, về sau xin cáo quan về quê. Lâm Hồng là một trong "Mười tài tử Phúc Kiến" của triều Minh.

Về chuyện liên quan tới Trương Hồng Kiều, xin xem phần tiểu sử của tác giả Trương Hồng Kiều.