Dương Thận 楊慎 (1488-1559) tự Dụng Tu 用修, hiệu Thăng Am 升庵, người Diên Hoà, Tân Đô.