Đường Dần 唐寅 (1470-1523), tự Tử Uý 子畏, Bá Hổ 伯虎, hiệu Lục Như cư sĩ 六如居士, Đào hoa am chủ 桃花庵主, Đào thiền tiên sứ 逃禪仙吏, Lỗ quốc Đường sinh 魯國唐生, Nam Kinh giải nguyên 南京解元, Giang Nam đệ nhất phong lưu tài tử 江南第一風流才子,... Ông người Ngô Huyện, trước học thư hoạ của Chu Thần 周臣, năm 29 tuổi thi hương đỗ giải nguyên. Về sau ông du ngoạn khắp nơi, sống bằng thư hoạ, sinh hoạt phóng túng. Ông thiện vẽ tranh sơn thuỷ, và là một thư hoạ gia kiệt xuất đời Minh.