Nữ Loa sông tiễn động bơi chèo
Bẻ liễu cành xuân nhớ đến nhiều
Chẳng biết mộng về sông bến cách
Cùng trăng đêm thẳm đến Hồng Kiều.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)