Chiều rực rỡ đê hoa bờ liễu
Gió reo vang tay áo giây cương
Quay đầu lại nhiều lần đừng lạ
Nhà bên kia trong khí núi lam