Sinh ra làm kiếp anh hùng,
Cho đà khi thác chẳng cùng đòi tôi.
Hạng Vương nay nhớ đến người,
Giang Đông khí khái chẳng lui đường về.