Chín viên trong băng đạn
Rửa thù cho bạn thôi

Giết người tôi không muốn
Lần đầu tiên trong đời

Bảy viên trong băng đạn
Thật đơn giản quá rồi

Người nổ súng đêm ấy
Là tôi


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ dịch), NXB Hội Nhà Văn, 2003