Non nước quanh co thật hữu tình
Khí lành cuộn thổi bước hành trình
Hang đá mở thông con đường dối
Đài sen tựa vách núi chênh vênh
Người về xóm chợ trăng non mọc
Thuyền ghé bãi sông nước triều dềnh
Xem ra cảnh vận dường tươi đẹp
Theo xe trẻ hát ngợi thái bình