Danh thắng nổi lên nhất cả vùng,
Hình non như vẽ, nước thung dung.
Động mây nửa cánh mời tiên hạc,
Bãi dài cò trắng cát mênh mông.
Đường tuyết lối tiều chân đá cứng,
Đường sao khách đến bến đông đông.
Lên cao thưởng hết tình sông nước,
Dòng biếc trời cao sắc thu không.