Bốn mười năm lẻ một tâm thành,
Cửa khổ muôn trùng, vượt nhẹ tênh.
Động tựa hang không gào gió táp,
Tĩnh như đầm lặng rọi trăng thanh.
Năm huyền nghĩa lý gồm thâu được,
Bốn ngả dọc ngang mặc sức mình.
Ai kẻ hỏi ta sinh với diệt,
Mây trên trời biếc, nước trong bình.


Bản dịch trong Việt Nam văn học sử giản ước tân biên.