Tự cười tính mình ngông
Thơ nhiều lại chẳng xong
Khuya được câu đắc ý
Đã vội khoe cõi lòng!