Trước, sau thôn xóm khói mờ,
Nửa hư, nửa thực bóng chờ hoàng hôn.
Chăn trâu trẻ dẫn về thôn,
Chỉ còn cò trắng liệng dần đồng xa.