The Sick Rose-- By William Blake


O Rose thou art sick.
The invisible worm.
That flies in the night
In the howling storm:


Has found out thy bed
Of crimson joy:
And his dark secret love
Does thy life destroy.
CHUYỂN NGỮ


Bông Hồng Tương Tư-------Mây Chiều


Ơi! Bông Hồng kiều diễm,
Đang ủ mình trong nỗi tương tư
Nỗi buồn thương ẩn lòng sâu kín
Bay lững lờ trong đêm tối âm u
Giữa phong ba, cuộc đời bão tố:


Hãy vùi chôn trong nấm mồ tất cả
Niềm vui sướng xưa kia thắm đỏ
Cùng mối tình đen bạc, sầu bi
Đã héo tàn cuộc sống xuân em.

2008