taituxuthanh đã viết:
nâng chén rượu nhạt làm thơ
 dang một chén cho đời say say mãi

Chén rượu nhạt viết nên vần thơ vụng
Một chén thơ cho say mãi ngàn năm.