Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/08/2014 13:08, số lượt xem: 242

Tướng phất tay nhìn chễm chệ hay
Sĩ kề bảo vệ cũng không say
Tượng mang chống chọi thân mình đẩy
Xe tiến tung hoành phá trận đầy
Pháo bổng thờ ơ vây thủ lấy
Mã rình nũng nịu chớm thời ngay
Tốt sang lấn cả không lùi bước
Giặc bỏ tan cờ xác rã thây...