Thiếp đi xe du bích,
Chàng cưỡi ngựa đốm xanh.
Đồng tâm nơi nào kết?
Dưới tùng bách Tây lăng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.