Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Là trái tim mọi người thân nhất
Lúc nào đó bỗng hoá giá băng
Điều đó còn sợ hơn cái chết!

Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Ngôi nhà nhỏ nghèo nàn thân thương
Chứa mọi thứ có hồn, từ tổ tiên để lại
Lúc nào đó bỗng tự dưng đổ sụp
Điều đó còn sợ hơn cái chết!

Tôi không sợ mình phải chết
Nào có ai tránh khỏi chết trên đời!
Nhưng tôi chỉ sợ một điều
Những bộ tộc anh em đang yên ổn sum vầy
Lúc nào đó bỗng sẻ đàn tan nghé
Máu sẽ đổ và nghĩa tình rách xé
Máu mủ giống nòi mà không nhận ra nhau
Điều đó còn sợ hơn cái chết!


Nguồn: Thơ trữ tình thế giới thế kỷ XX, Bằng Việt, NXB Văn học, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)