Những cơn gió chẳng hoá hình cát bụi
Lửa miên man chẳng đốt lệ chân trời
Sóng hận trào chẳng thoát nổi biển khơi
Sóng-Gió-Lửa...lại tràn hồn "Thức nửa"


"Thức nửa"-ý Moon là giấc mơ diễn tả những gì không thực hay khó xảy ra...nên Mơ chỉ diễn tả nửa phần người bất toại...chỉ hiện hữa những gì vô thực...
Hoa trong gương
Trăng dưới nước
Sống mấy nhiêu năm
Trăng Rằm ngắm độ mấy lần