Thuyền con lướt gió trường giang,
Non xanh nước biếc thu sang sáng mờ.
Sáo chài vài tiếng ngoài bờ,
Đầy sông ánh nguyệt sương mờ sóng rơi.