15.00
Đăng ngày 23/07/2017 21:26, số lượt xem: 92

Lại thêm một trạm gió đưa
Lại thêm một bước thẩn thờ thời gian
Lại thêm một tiếng gọi em
Lại thêm một bóng nơi nào nhớ nhung
Lại thêm một bước ngóng tin
Lại thêm một trạm sương rơi phủ mờ
Lại thêm một bước thẩn thơ
Lại thêm một trạm ghi thơ canh dài
Lại thêm một trạm thương ai
Lại thêm một trạm gió mây xin nhờ
Lại thêm một bước bơ vơ
Lại thêm một trạm gió mưa ngập hồn

10:40 đêm 20.05.2012
lại thêm một trạm nhớ thương ai