Bởi học thánh hiền chuốc đắng cay
Can qua lưu lạc bốn năm dài
Mưa vùi bèo bọt, thân chìm nổi
Gió dập bông tơ, nước đoạ đày
Trong biển Linh Đinh than trắc trở
Trên bờ Hoàng Khủng tủi chông gai
Xưa giờ thiên hạ ai không chết?
Cốt giữ lòng son sáng đất trời