Dây sắn kia phủ lên cây sở
Cỏ liêm thì lan đầy ngoài đồng
Người ta yêu đã không còn nữa
Thì hà cớ gì ta còn ở đây?