Thức nghe tiếng dế gáy rồi ngưng
Bấc lụi dầu khô chợt sáng bừng
Ngoài cửa mưa đêm tầm tã nhỉ
Tàu tiêu lộp độp giọt mưa rưng