Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]

Ảnh đại diện

Trương Hoàng Hải

XIX

mặt trời trí huệ sáng
mười cõi một tâm không
pháp giới thông hóa

bố thí vô lượng ngọc
bằng tất cả tam thiên
phúc đức nhiều vô lượng
từ một đại nhân duyên

nếu như phúc thật có
chẳng thể lượng ít nhiều
vì vốn không thật có
phương tiện nói bao nhiêu

nghiệp duyên như sóng nổI
phúc đức như bọt trôi
khi gío yên biển lặng
tìm đâu bọt giữa khơi

XX

lìa sương un bọt nổi
tâm hiện một dòng trong
ly sắc ly tưởng

nhờ kim thân đầy đủ
có thấy tướng Như-Lai
không qua thân mây nổi
mà thấy đức Như Lai

gọi sắc thân đầy đủ
nào phải sắc thân thường
mới gọt thân đầy đủ
huệ đức tạng Kim Cương

qua vạn tướng tốt đẹp
có thấy được Như-Lai ?
không qua tướng mây gấm
mà thấy dấu Như-Lai

đầy đủ tướng tốt đẹp
không phải tướng tròn đầy
mới tạm gọi đủ tướng
như bóng suối chim bay

như hoa nổi hư không
như mây chìm đáy nước
lìa sắc tướng, tâm không
chẳng tìm đâu một bước
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Hoàng Hải

XXI

không lời vàng thức ngộ
tâm thể có mê đâu
phi thuyết sở thuyết

người chấp Như-Lai pháp
là không hiểu nghĩa mầu
nghe pháp không chấp pháp
cầu pháp không người cầu
tôi hằng phương tiện thuyết
mê ngộ có xa đâu

vô lượng kiếp kiếp sau
người khởi tâm thanh tịnh
biết cầu đạo nơi đâu ?

tìm mộng trong giấc mộng
người mê, chẳng thấy mê
xưa nay không ngã, pháp
tìm đâu lối bồ đề
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Hoàng Hải

XXII

mở mắt dứt mộng lớn
mê ngộ chẳng đôi bờ
vô pháp khả đắc

đức vô thượng Như-Lai
tâm không chỗ sở đắc
đạo cả chẳng trong ngoài
nào có được mảy may

không một pháp vô thượng
chẳng cho cũng chẳng cầu
không hư, cũng không thực
mới gọi pháp nhiệm mầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Trương Hoàng Hải

Pháp Thân...
    (Phạm Thiên Thư)

xưa em làm kiếp chim
chết mục trên đường nhỏ
anh làm cội băng mai
để tang chờ mấy thưở
xưa em làm kiếp gió
nay có làm kiếp mây?
anh làm chim chích choè
trên đầu gậy hát ca
xưa em làm kiếp ao
ưu tư mùa cuối hạ
anh làm chim bói cá
đậu soi mấy mùa trăng
xưa em làm chữ biếc
nằm giữa lòng cuốn kinh
anh là thiền sư buồn
ngồi tụng dưới ánh trăng
xưa ta hẹn với nhau
tìm nhau giữa vô thường
anh hoá thân làm mực
thấm vào cuốn kinh thơm
mai sau chờ nhau nhé
đầu thai làm kiếp hoa
chốn mây mờ phiêu bạt
chờ đợi chim hát ca
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 5 trang (44 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5]