Mổ bụng

Cuối đời Thương, Trụ Vương được xem là ông vua tàn bạo nhất trong lịch sử, ông ta không những chỉ dùng những hình phạt phi nhân đạo như nướng người, nấu người... mà còn là người đầu tiên tiến hành mổ bụng, moi tim đối với đại thần. Đương thời, quan đại thần nổi tiếng Vương tử Tỉ Can thấy Trụ Vương vô đạo, cảm thấy làm một thần tử thì nên tận tâm với trách nhiệm phò tá quân vương, nên ông đã dùng những lời thẳng thắn để can gián, những lời nói đó đã làm Trụ Vương nổi giận, và đem Tỉ Can ra mổ bụng, moi tim
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)