khitieu đã viết:
http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/phao3.gif
http://i675.photobucket.com/albums/vv116/nguyenkimthiet/Chuctet-1.jpg[/quote]