Tên bài thơ: Di Tề
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:36
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoDanh chẳng màng bao, lợi chẳng mê
Ấy can đảm chắc hỡi Di Tề!
Gặp xe vua Võ, tay cầm lại,
Thấy thóc nhà Châu, mặt ngảnh đi;
Cô trúc hồn về mây ngất - ngất
Thú - dương danh đề đá tri- tri
Cầu nhơn hẳn đặng nhơn mà chớ,
Chẳng hiềm ai, chẳng oán ai chi.
Lá rau vi Thú-dương còn lá rau vi
Ngàn năm sẽ nhớ Bá-di Thúc-tề
Trông lên từng đá thanh gi,
Dấu xưa đường bệ mấy thì cho lay?

(Bài viết được gửi tự động)
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.