Nặng tình, lệ chảy hoá mưa ngâu
Chồng, vợ tủi hờn buổi gặp nhau
Chúc Nữ, Ngưu Lang, duyên phận mỏng
Tiên thiên, nhân địa, nghĩa tình sâu
Ngân hà cách trở, chia bờ bến
Ô thước cảm thông, nối nhịp cầu
Trùng thất, chung tay xây hạnh phúc
Nỗi niềm day dứt vợ chồng Ngâu