Tháng sáu có ngày dài nhất,
Thì đêm đành ngắn lại thôi.
Giữa trưa mà tìm bóng mát,
Bóng cũng ngắn như đêm rồi.

Đàn gà cả ngày tắm cát
Trong vùng bóng đổ hiếm hoi.
Ngoài bờ sông kia bọn trẻ
Suốt ngày nô nghịch tập bơi.