Khi viết VBLN, TBĐ dùng bút danh Nguyễn Trương Thiên Lý