Nắng nhạt Sa Câu hiện hiện dần
Hoàng Hà thấp thoáng rặng cây xanh
Buông thõng rèm xe vừa vén nhẹ
Ánh hồng nhạt nhạt, gió hanh hanh

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)