Được quyền hành nhờ theo đuôi ngựa
Một sớm kia mất dựa ơn vua
Đêm qua suối Hoán có mưa
Cỏ thơm liễu biếc nay chừa cho ai?

tửu tận tình do tại