Thượng đế anh minh gởi mẹ ta
Suối nguồn êm ái chốn đình gia
Ban ngày buôn thúng lo cơm áo
Giấc tối chăm con rộn cửa nhà
Dạ mẫu thân gầy thơm biển đức
Tâm con vóc trẻ đẹp hồn hoa
Non sông gấm vóc ơn cha mẹ
Thiên chúa yêu thương sức chẳng tà.

Tập hoạ theo bài "Mẹ ta"của nữ sĩ Thi Hoàng
Dã Tràng Cát