Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/05/2020 12:13, số lượt xem: 152

Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì
Lòng người nịnh phú khổ thời khi
Xum xoe quan lớn hòng thơm tẹo
Ve vuốt đại gia đếch kể gì
Có thịt ề à khen túi bụi
Không trà ngúng nguẩy dạng hồ nghi
Ôi thôi thế sự tề đa diệp*
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
*
Khuyển khẩu tuyền đen tráo trở thì
Mặt mày nhớn nhác dạng ngờ nghi
Thọc Nam mấy ngọn xem lờm ấy
Xúi Bắc vài chiêu nghĩ tởm gì
Rành thói lọc lừa quang quác mãi
Quen nề thậm thụt ởm ờ khi
Mà sao xấu bụng làm chi thế
Nhiễu sự tèm lem cũng tại vì

*Thế sự như đa diệp
Hắc như khuyển khẩu